LAST_DAY czyli ostatni dzień miesiąca w Informix SQL

Informix SQL posiada wbudowaną funkcję LAST_DAY. Możemy ją wykorzystać do wyznaczenia ostatniego dnia miesiąca dla podanej w parametrze daty. Zatem wykorzystując, np. LAST_DAY i TODAY (zwróci nam bieżącą datę, czyli w dniu utworzenia wpisu jest to: 27-01-2021) jak poniżej:

select last_day(today) from sysdual;

Otrzymamy datę: 31-01-2021, gdyż 31 jest ostatnim dniem miesiąca styczeń.

Jako parametr funkcji LAST_DAY możemy podać dowolną datę, przy czym należy pamiętać aby wpierw dokonać konwersji formatu przy wykorzystaniu TO_DATE, np:

select last_day(TO_DATE("04-02-1920","%d-%m-%Y")) from sysdual;

W wyniku otrzymamy ostatni dzień miesiąca luty w roku 1920 czyli: 29-02-1920.