SELECT, FROM, WHERE, AND, OR – Kurs języka SQL (polecenie SELECT cz. 2)

W drugiej części polecenia SELECT omówię parametr WHERE, Przy jego pomocy możemy ograniczać wynik zapytania SQL poprzez wartości spełniające określone warunki. W następnym wpisie skupię się na parametrze LIKE. Przykłady zostaną oparte o poniższą tabelę pracownicy.

pracownicy

• WHERE – stosując klauzulę możemy wybrać (wyświetlić) tylko te wiersze, które spełniają określone warunki, np.

SELECT * FROM pracownicy WHERE godzin > 150;

Powyższe zapytanie SQL zwróci rekordy pracowników, którzy przepracowali więcej niż 150 godzin.

wynik powyższego zapytania SQL

W klauzuli WHERE istnieje możliwość łączenia warunków za pomocą operatorów ORAND, np.

SELECT * FROM nazwa_tabeli WHERE ((warunek1) OR (warunek2)) AND (warunek3);

Zostaną wyświetlone rekordy które spełniają: warunek3 i warunek1 lub warunek2.

Przykład:

SELECT * FROM pracownicy WHERE (godzin > 150 AND godzin < 200) OR imie='Maria';

Powyższe zapytanie SQL wyświetli pracowników, którzy przepracowali więcej niż 150 godzin, ale mniej niż 200 godzin lub mają na imię Maria.

W zapytaniach SQL możliwe jest stosowanie następujących operatorów:

Operator:Znaczenie:
=równy
<mniejszy niż
>większy niż
<=mniejszy lub równy
>=większy lub równy
<> lub !=różny od