TOP, LIMIT, FETCH FIRST – Jak wyświetlić określoną liczbę wierszy w wyniku zapytania SQL?- Kurs SQL

W języku SQL możesz określić ile wyników zapytania ma zostać Tobie zwróconych. Służą do tego w zależności od silnika bazy danych polecenia: TOP. FETCH FIRST x ROWS ONLY, ROWNUM oraz LIMIT. Przejdźmy zatem do opisu i przykładów w zależności od bazy danych. W każdym z nich zwracać będziemy 5 pierwszych wierszy. Oczywiście w waszych zapytaniach SQL możecie zamiast pięć podstawić swoją wartość.

  • Oracle SQL

W języku Oracle SQL liczbę zwracanych wierszy możemy określić za pomocą: FETCH FIRST x ROWS ONLY oraz ROWNUM

select * from nazwa_tabeli
FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;

select * from nazwa_tabeli
where ROWNUM <=5;
  • MS SQL

W języku MS SQL polecenie TOP zwraca nam określoną liczbę wierszy, spójrz na kod poniżej:

select TOP 5 * from nazwa_tabeli;

select TOP 5 kolumna1, kolumna2 from nazwa_tabeli;
  • InformixSQL , PostgreSQL, mySQL

W powyższych trzech silnikach SQL określoną liczbę wierszy zwróci nam LIMIT.

select * from nazwa_tabeli
LIMIT 5;

select kolumna1, kolumna2 from nazwa_tabeli
LIMIT 5;

Dodatkowo w mySQL polecenie LIMIT może przyjmować dwa parametry – LIMIT(x,y) – gdzie parametry oznaczają:

x – od którego wiersza
y – ile wierszy zwrócić

select * from nazwa_tabeli
LIMIT (0,5);

Czyli w powyższym przykładzie zapytanie zwróci nam 5 wierszy począwszy od wiersza numer 1 (w mySQL numeracja wierszy zaczyna się od 0 – stąd 0 oznacza pierwszy wiersz)