CREATE DATABASE – tworzenie bazy danych – Kurs SQL

Jeżeli chcemy utworzyć nową bazę danych przy pomocy języka SQL musimy posłużyć się poleceniem CREATE DATABASE. Jego składnia jest następująca:

CREATE DATABASE nazwa_bazy;

Jeżeli chcemy, aby nazwa naszej bazy zawierała spację, musimy objąć ją w tzw. grawisy, czyli znak `

CREATE DATABASE `nazwa ze spacja`

Nowa baza danych tworzona jest z domyślnym kodowaniem znaków, które jest ustawione dla serwera bazodanowego. Jeżeli chcemy podczas tworzenia bazy określić inne kodowanie niż domyślne, należy skorzystać ze słówka: COLLATE.

Spójrzmy na poniższy przykład bazy w UTF8 z polskimi znakami:

CREATE DATABASE nazwa_bazy COLLATE 'utf8_polish_ci';

Kolejny przykład dla tworzenia bazy danych korzystającej z kodowania latin2:

CREATE DATABASE `baza latin` COLLATE 'latin2_general_ci';