CREATE SEQUENCE – tworzenie sekwencji Oracle

Sekwencje tworzymy poleceniem CREATE SEQUENCE po ktorym podajemy jej nazwe.

Pole START WITH oznacza pierwsza wartosc od ktorej zaczyna sie sekwencja (w ponizszym przykladzie od 1), zas pole INCREMENT BY oznacza wartosc o ktora sekwencja bedzie zwiekszana.

 

CREATE SEQUENCE nazwa
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NOCACHE
NOCYCLE;